PUBLIC | Boston
Smallest houses in Boston (Mar. 2016)
As Yoda said, size isn't everything.